top of page

About Farsi dar BC

Conversation with Amir Bajehkian, President of Farsi dar BC

Conversation with Amir Bajehkian, President of Farsi dar BC

Play Video

فارسی در بی سی

300.jpeg

فارسی در بی سی یک کارزار همگانی است که با هدف آوردن زبان فارسی، به عنوان یکی از گزینه های درسی به مدارس/مکاتب در استان بریتیش کلمبیا تشکیل شده است. هدف ما این است که زبان فارسی نیز مانند ده ها زبان دیگر به عنوان یکی از گزینه های دانش آموزان برای یادگیری زبان دوم وجود داشته باشد، به طوری که همانند دروس دیگر، تحت یک برنامه استاندارد و در طول ساعات درسی مدارس/مکاتب ارائه شده، و اعتبار آن در کارنامهٔ درسی دانش آموزان نیز منظور شود.
این کارزار تنها زمانی به پیروزی خواهد رسید که خانواده ها و جامعهٔ فارسی زبان علاقه خود را در این زمینه به نظام آموزشی نشان دهند. چرا که مقامات آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که تقاضای کافی برای ایجاد یک برنامه درسی پایدار وجود دارد. به همین منظور ما مفتخریم که کارزار جدید خود را به منظور ایجاد ارتباط با مدارس/مکاتب آغاز کنیم. این ابتکار به خانواده ها اجازه می دهد که به آسانی پیام خود در پشتیبانی از افزودن زبان فارسی به برنامهٔ آموزشی مدارس/مکاتب را به مدیران آن برسانند.

bottom of page