top of page

آغاز برنامهٔ فارسی در مدرسه: فرصتی برای دانش‌آموزان دبستانی برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در مدارس

Farsi dar BC - فارسی در بی‌سی

Dec 19, 2023

یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در دبستان‌های برگزیدهٔ نورت شور با استفاده از برنامهٔ رسمی آموزش زبان فارسی مصوب وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page