top of page

آخرین اخبار

فارسی در بی‌سی و نظام آموزشی بریتیش کلمبیا

فارسی در بی‌سی و نظام آموزشی بریتیش کلمبیا

Jan 15, 2024

آغاز برنامهٔ  فارسی در مدرسه: فرصتی برای دانش‌آموزان دبستانی برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در مدارس

آغاز برنامهٔ فارسی در مدرسه: فرصتی برای دانش‌آموزان دبستانی برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در مدارس

Dec 19, 2023

از رابعه تا سیمین در رسانه همیاری

از رابعه تا سیمین در رسانه همیاری

Aug 7, 2021

از رابعه تا سیمین

از رابعه تا سیمین

Jul 27, 2021

bottom of page